Terms & Conditions

წესები და პირობები

წინამდებარე წესები და პირობები განკუთვნილია შპს „ეშვი“-ს (საიდენტიფიკაციო კოდი: 404591072, მისამართი: ქალაქი თბილისი, გერგეთის ქუჩა N3, შემდგომში „კომპანია“) მომხმარებელთათვის.  

კომპანია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს საკუთარი შეხედულებისამებრ შეცვალოს წინამდებარე წესები და პირობები. განახლებული პირობები ძალაში შედის მისი ვებ-გვერდზე www.eshvipopup.com გამოქვეყნების მომენტიდან.

ვებ-გვერდზე განთავსებული წესების და პირობების გაცნობით მომხმარებელი ადასტურებს რომ ეთანხმება მასში მითითებულ ინფორმაციას.  

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კომპანია აცხადებს და იძლევა გარანტიას რომ უზრუნველყოფს დაცვის ყველა საჭირო ორგანიზაციულ და ტექნიკურ მექანიზმს, რომლებიც გამორიცხავს მესამე პირთა მიერ მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების არასანქცირებულ წვდომას. აღნიშნული მიზნებისათვის პერსონალურ მონაცემებს წარმოადგენს მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის და შეკვეთის განთავსების დროს რეგისტრირებულ ინფორმაციას (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი,  ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი). არასწორი ან/და არასრული ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში კომპანია სრულად თავოსუფლდება ყოველგვარი პასუხისმგებლობისაგან.

კომპანია უფლებას იტოვებს სიახლეებისა და ფასდაკლებების შეთავაზების მიზნით შეინახოს ან/და დაამუშაოს პერსონალური მონაცემები (სახელი, გვარი, საკონტაქტო ნომერი და ელ-ფოსტა), რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ პირდაპირი მარკეტინგისათვის.

პროდუქციის დაბრუნების, გადაცვლის და შეცვლის წესი

პროდუქციის ონლაინ/სავაჭრო ობიექტში შეძენის შემთხვევაში ნივთის დაბრუნების ან/და გადაცვლის  ვადა წარმოადგენს 14 (თოთხმეტი) კალენდარულ დღეს, რომელიც აითვლება ნივთის მომხმარებლისათვის მიწოდების მომენტიდან. გადაცვლა შესაძლებელია შეძენილი პროდუქციის ტოლფასი ან მეტი ღირებულების ნივთში, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი შეძენილ ნივთს საკუთარი სურვილით გადაცვლის უფრო ნაკლები ღირებულების ნივთში კომპანია ფასთა სხვაობას არ აანაზღაურებს. ზემოაღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ ნივთის დაბრუნება/გადაცვლა დაუშვებელია.

დაბრუნებული პროდუქცია უნდა იყოს დაუზიანებელ მდგომარეობაში, მოხსნილი არ უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მაიდენტიფიცირებელი ნიშნულები (ეტიკეტი) და საფირმო შეფუთვა უნდა იყოს შეულახავ მდგომარეობაში ორიგინალი სახით. ამასთანავე, სავაჭრო ობიექტში შეძენილ პროდუქციას თან უნდა ახლდეს საგარანტიო ფურცელი შემძენი პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) მითითებით. აღნიშნული პირობების დაუცველად დაბრუნებული ნივთი არ მიიღება.

ფასდაკლების დროს შეძენილი ნივთის უკან დაბრუნება არ არის შესაძლებელი, ხოლო გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იგივე მოდელის სხვა ფერში ან ზომაში. იმ შემთხვევაში თუ ფასდაკლების დროს შეძენილი მოდელის მარაგი ამოწურულია პროდუქცია შეცვლას არ ექვემდებარება.

შეძენილი ნივთის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს შპს „ეშვი“-ს სათაო ოფისში ან ნებისმიერ ფილიალში. მოცემულ შემთხვევაში დაბრუნებული ნივთის შეფასება ხდება კომპანიის წარმომადგენლის (ექსპერტის) მიერ მისი ჩაბარებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში და თუ ნივთი აკმაყოფილებს დაბრუნებისათვის დაწესებულ პირობებს ნივთი ჩაითვლება დაბრუნებულად.

ნივთის დაბრუნების შემთხვევაში პროდუქციის საფასურის ანაზღაურება განხორციელდება კომპანიის წარმომადგენლის (ექსპერტის) მიერ მისი შეფასებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში უნაღდო ანგარიშსწორების გზით იმ საბანკო ბარათზე თანხის დაბრუნებით რომლითაც განხორციელდა ნივთის შეძენა, ხოლო სავაჭრო ობიექტში შეძენილი ნივთის დაბრუნების შემთხვევაში ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორების გზით მომხმარებლის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

შეძენილი პროდუქციის შეკეთების ვადა წარმოადგენს 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეს, რომელიც აითვლება ნივთის მომხმარებლისათვის გადაცემის მომენტიდან.

საგარანტიო ვადის გასვლის შემდგომ ნივთის შეკეთება შესაძლოა განხორციელდეს მხოლოდ კლიენტის ხარჯით. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად მოცემულ შემთხვევაში დაზიანებული ნივთის შეკეთება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ რაც კომპანიის წარმომადგენელი შეაფასებს დაზიანების ხარისხს და წერილობით (ელ-ფოსტაზე) დაუდასტურებს მომხარებელს შეკეთების შესაძლებლობას და არსებულ რისკებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

საგარანტიო ვადა მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ნივთის შეძენის დროს საგარანტო ფურცელი შევსებულია სრულყოფილად შემძენი პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების მითითებით (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)

ონალინ შეკვეთილი ნივთის მიწოდების საფასური თბილისის მასშტაბით შეადგენს 5 ლარს, ხოლო რეგიონებში -10 ლარს. შეძენილი ნივთის მიწოდების თბილისის მისამართზე უნდა განხორციელდეს შეკვეთიდან არაუგვიანეს 24 (ოცდაოთხი) საათის განმავლობაში, ხოლო რეგიონებში - 48 (ორმოცდარვა) საათის განმავლობაში.

ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში მომხმარებელმა წერილობითი ფორმით უნდა მიმართოს კომპანიას ელექტრონული ფოსტის მისამართზე customercare@eshvi.com და სათაურში მიუთითოს თუ რა მოქმედების შესრულება სურს (დაბრუნება, გადაცვლა, შეცვლა/შეკეთება). აღწერილობაში უნდა მიეთითოს შეკვეთის/საგანარტიო ფურცლის ნომერი და დასაბრუნებელი ნივთის ფოტო სურათი.

იურისდიქცია და სამართალი

კომპანიასა და მომხარებელს შორის წარმოშობილი დავა უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით, ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავას განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.