Terms & Conditions

წესები და პირობები

წინამდებარე წესები და პირობები განკუთვნილია შპს „ეშვი“-ს (საიდენტიფიკაციო კოდი: 404591072, მისამართი: ქალაქი თბილისი, გერგეთის ქუჩა N3, შემდგომში „კომპანია“) მომხმარებელთათვის.  

კომპანია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს საკუთარი შეხედულებისამებრ შეცვალოს წინამდებარე წესები და პირობები. განახლებული პირობები ძალაში შედის მისი ვებ-გვერდზე www.eshvipopup.com გამოქვეყნების მომენტიდან. 

ვებ-გვერდზე განთავსებული წესების და პირობების გაცნობით მომხმარებელი ადასტურებს რომ ეთანხმება მასში მითითებულ ინფორმაციას.  

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კომპანია აცხადებს და იძლევა გარანტიას რომ უზრუნველყოფს დაცვის ყველა საჭირო ორგანიზაციულ და ტექნიკურ მექანიზმს, რომლებიც გამორიცხავს მესამე პირთა მიერ მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების არასანქცირებულ წვდომას. აღნიშნული მიზნებისათვის პერსონალურ მონაცემებს წარმოადგენს მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის და შეკვეთის განთავსების დროს რეგისტრირებულ ინფორმაციას (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი,  ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი). არასწორი ან/და არასრული ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში კომპანია სრულად თავოსუფლდება ყოველგვარი პასუხისმგებლობისაგან. 

კომპანია უფლებას იტოვებს სიახლეებისა და ფასდაკლებების შეთავაზების მიზნით შეინახოს ან/და დაამუშაოს პერსონალური მონაცემები (სახელი, გვარი, საკონტაქტო ნომერი და ელ-ფოსტა), რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ პირდაპირი მარკეტინგისათვის.

პროდუქციის დაბრუნების, გადაცვლის და შეცვლის წესი

პროდუქციის ონლაინ შეძენის შემთხვევაში ნივთის დაბრუნების ან/და გადაცვლის  ვადა წარმოადგენს 14 (თოთხმეტი) კალენდარულ დღეს, რომელიც აითვლება ნივთის მომხმარებლისათვის მიწოდების მომენტიდან, ხოლო სავაჭრო ობიექტში შეძენილი ნივთის დაბრუნების ან/და გადაცვლის ვადას წარმოადგენს სამი კალენდარული დღე, რომელიც აითვლება ნივთის მომხმარებლისათვის გადაცემის მომენტიდან. გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იგივე ან მეტი ღირებულების ნივთში. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებლის სურვილით გადაცვლა მოხდება უფრო ნაკლები ღირებულების ნივთში ვიდრე შეძენილი ნივთის ღირებულებაა კომპანია არსებულ სხვაობას არ აანაზღაურებს. 

ზემოაღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ ნივთის დაბრუნება/გადაცვლა დაუშვებელია. 

დაბრუნებული პროდუქცია უნდა იყოს დაუზიანებელ მდგომარეობაში, მოხსნილი არ უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მაიდენტიფიცირებელი ნიშნულები (ეტიკეტი) და საფირმო შეფუთვა უნდა იყოს შეულახავ მდგომარეობაში ორიგინალი სახით. ამასთანავე, სავაჭრო ობიექტში შეძენილ პროდუქციას თან უნდა ახლდეს საგარანტიო ფურცელი შემძენი პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) მითითებით. მოცემული პირობების დაუცველად დაბრუნებული ნივთი არ მიიღება. 

ფასდაკლების დროს შეძენილი ნივთის უკან დაბრუნება არ არის შესაძლებელი, ხოლო გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იგივე მოდელის სხვა ფერში ან ზომაში. იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტული მოდელის მარაგი ამოწურულია ნივთის გადაცვლა არ იქნება შესაძლებელი. 

შეძენილი ნივთის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს შპს „ეშვი“-ს სათაო ოფისში ან ნებისმიერ ფილიალში. მოცემულ შემთხვევაში დაბრუნებული ნივთის შეფასება ხდება კომპანიის წარმომადგენლის (ექსპერტის) მიერ მისი ჩაბარებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში და თუ ნივთი აკმაყოფილებს დაბრუნებისათვის დაწესებულ პირობებს ნივთი ჩაითვლება დაბრუნებულად. 

ნივთის დაბრუნების შემთხვევაში პროდუქციის საფასურის ანაზღაურება განხორციელდება კომპანიის წარმომადგენლის (ექსპერტის) მიერ მისი შეფასებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში უნაღდო ანგარიშსწორების გზით იმ საბანკო ბარათზე თანხის დაბრუნებით რომლითაც განხორციელდა ნივთის შეძენა, ხოლო სავაჭრო ობიექტში შეძენილი ნივთის დაბრუნების შემთხვევაში ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორების გზით მომხმარებლის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე. 

შეძენილი პროდუქციის საგარანტიო ვადა შეადგენს 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეს, რომელიც აითვლება ნივთის მომხმარებლისათვის გადაცემის მომენტიდან. აღნიშნული პერიოდის გასვლის შემდგომ ნივთი შეკეთებას არ ექვემდებარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ დეფექტი/დაზიანება გამოწვეულია მომხმარებლის ბრალეული ქმედების შედეგად. იმ შემთხვევაში თუ ნივთის შეკეთება მოითხოვს არაგონივრულ ხარჯს კომპანია უფლებემოსილია დეფექტური ნივთი შეცვალოს ახლით. საგარანტიო ვადის გასვლის შემდგომ ნივთის შეკეთება შესაძლოა განხორციელდეს მხოლოდ კლიენტის ხარჯით. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად მოცემულ შემთხვევაში დაზიანებული ნივთის შეკეთება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ რაც კომპანიის წარმომადგენელი შეაფასებს დაზიანების ხარისხს და წერილობით (ელ-ფოსტაზე) დაუდასტურებს მომხარებელს შეკეთების შესაძლებლობას და არსებულ რისკებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

გთხოვთ გაითვალისწინეთ საგარანტიო ვადა მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ნივთის შეძენის დროს შევსებულია საგარანტიო ფურცელი შემძენის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების მითითებით. 

ონალინ შეკვეთილი ნივთის მიწოდების საფასური თბილისის მასშტაბით შეადგენს 5 ლარს, ხოლო რეგიონებში -10 ლარს. შეძენილი ნივთის მიწოდება თბილისის მისამართზე სამუშაო დღეებში უნდა განხორციელდეს შეკვეთიდან არაუგვიანეს 24 (ოცდაოთხი), ხოლო რეგიონებში - 48 (ორმოცდარვა) საათის განმავლობაში.

ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში მომხმარებელმა წერილობითი ფორმით უნდა მიმართოს კომპანიას ელექტრონული ფოსტის მისამართზე customercare@eshvi.com და სათაურში მიუთითოს თუ რა მოქმედების შესრულება სურს (დაბრუნება, გადაცვლა, შეცვლა/შეკეთება). აღწერილობაში უნდა მიეთითოს შეკვეთის/საგანარტიო ფურცლის ნომერი და დასაბრუნებელი ნივთის ფოტო სურათი.

იურისდიქცია და სამართალი

კომპანიასა და მომხარებელს შორის წარმოშობილი დავა უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით, ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავას განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.